مدت اجرای کمپین فوتبال دستی به پایان رسید. تیم فنی در حال بررسی نتایج و اعلام برندگان است. نتایج نمایش داده شده تا زمان اعلام قطعی نمی باشد.